คำอุทาน (Interjection)

คำอุทาน (Interjection)  คือคำหรือประโยคที่แสดงออกมาทางอารมณ์อย่างฉับพลัน เพื่อแสดงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เช่น ดีใจ ตื่นเต้น ประหลาดใจ เป็นต้น และเมื่อจบคำอุทานแล้วต้องใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์หรือเครื่องหมายตกใจ (Exclamation mark) คือ ‘!’ ทุกครั้ง

   บางครั้งคำอุทานเป็นเพียงเสียง หรืออาการต่าง ๆ เช่น อ้าปากค้าง ตะโกนออกมาแบบไม่ได้ศัพท์ หรือเป็นสียงและอาการต่าง ๆ ซึ่งบุคคลนั้น ๆ จะแสดงออกมา

ตัวอย่างคำอุทานโดยทั่ว ๆ ไป เช่น

Aha!                  Ahem!                      All right!            

Gadzooks!      Gee Whiz!                Good!                   

Gosh!              Yippee!Hey!           Hooray!   

 Indeed!          My Goodness!       Nuts!                 

Ohno!                   Oops!                    Ouch!

Phew!              Righton!                   Ugh!               

Dear me!       Whoopee!               Wow!                    

 Yikes!              Yoo-hoo!             Yuck!              

 Tut! tut!                 Hey!                 Pooh!

 

Advertisements