คำสันธาน

 หมายถึง คำศัพท์ที่ใช้เชื่อมคำ (words) กลุ่มคำ (phrases) หรือ ประโยค

(sentences) เข้าด้วยกัน โดยคำที่ใช้ conjunction เชื่อมนั้นจะเป็นคำชนิดเดียวกัน

หรือคำที่คล้ายกัน

and       but       or         that

for        also      still       else

because            after     if          though

before  till         unless   as

when    where  while    than

หน้าที่ของ CONJUNCTIONS ใช้เชื่อมคำนาม กับ คำนาม เช่น

Dale and Joy got married.

เดลและจอยได้แต่งงานกัน (and เชื่อมคำนาม 2 คำ คือ Dale และ Joy)

ใช้เชื่อมคำนามกับคำสรรพนาม หรือเชื่อมคำสรรพนาม กับ คำสรรพนาม เช่น

Dale and I go to school by bus.

เดลและผมไปโรงเรียนโดยรถประจำทาง

(and เชื่อม Dale ซึ่งเป็นคำนาม และ I ซึ่งเป็นคำสรรพนาม เข้าด้วยกัน)

Advertisements