คือ คำสรรพนาม ใช้แทนชื่อของคน สัตว์ สถานที่ สิ่งของ ที่กล่าวมาก่อน

หน้านี้แล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำนามนั้นซ้ำ ๆ ซาก ๆ

ซึ่งฟังดูไม่เพราะหู

KINDS OF PRONOUNS    (ชนิดของคำสรรพนาม)

คำสรรพนามในภาษาอังกฤษแบ่งออกได้เป็น 9 ชนิด ดังนี้

     1. Personal pronoun (บุรุษสรรพนาม)

     2. Reflexive pronoun (สรรพนามสะท้อน)

     3. Emphatic pronoun (สรรพนามใช้เน้น)

     4. Demonstrative pronoun (สรรพนามแสดง)

     5. Indefinite pronoun (สรรพนามทั่วไป)

     6. Interrogative pronoun (ปุจฉาสรรพนาม)

     7. Distributive pronoun (สรรพนามแจกแจง)

     8. Reciprocal pronoun (สัมพันธสรรพนาม)

     9. Relative pronoun (ประพันธสรรพนาม)

Advertisements